گالری

نشست اقتصاد کلان به زبان ساده برگزار شد
نشست اقتصاد کلان به زبان ساده از سری سلسله جلسات رسش در روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.