گالری

برگزاری دومین جلسه کارگروه سینمایی جبهه آرمانخواهان واقع بین همراه با نقد و بررسی فیلم دارکوب
جلسه کارگروه سینمایی جبهه آرمانخواهان واقع بین پنجشنبه مورخ 97/5/18 با حضور گروهی از اعضا و مخاطبین جبهه برگزار شد. در این جلسه پس از تماشای فیلم دارکوب، حاضرین به نقد و بررسی این فیلم در سالن یک آموزش سینما هویزه پرداختند.