گالری

آنچه پیش روست ...
جلسه نشست یاران انقلاب اسلامی پنجشنبه 5 مهرماه با هدف بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و رویکرد ایران در مواجهه با FATF برگزار گردید.