گالری

مسئولیت پذیری احزاب در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز با موضوع "مسئولیت پذیری احزاب در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی" چهارشنبه 30 آبان ماه با حضور تحلیلگران و اندیشمندان گرایشات گوناگون برگزار گردید.