گالری

هم اندیشی جوانان مومن انقلابی، پیرامون مسائل، اهداف و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
اولین جلسه هم اندیشی جوانان مومن انقلابی، پیرامون مسائل، اهداف و راهبردهای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب پنجشنبه 16 اسفندماه 97 از سوی جبهه آرمان خواهان واقع بین درمشهد برگزار شد.