اسلاید

نشست یاران انقلاب اسلامی

«تشکل باید سازنده ما، آسان کننده خودسازی برای ما و کمکی به "سیر الی الله "برای شرکت کنندگان در آن باشد»

شهید دکتر بهشتی

بر اساس آنچه از آموزه های دینی و کلام بزرگان انقلاب اسلامی درک می شود، خودسازی و توجه به ابعاد متعالی انسان مسلمان از جمله وظایف خطیر و دارای اهمیت برای تشکل اسلامی و انقلابی است. چنان که ورود در عرصه های اجتماعی و سیاسی بدون توجه به مقدمات آن و از جمله خودسازی فکری_بینشی و معنوی اعضا به عنوان یکی از آسیب های اساسی برای تشکل ها و احزاب احصا شده است. 

جبهه آرمانخواهان واقع بین بر اساس این مبنای بنیادین که لزوم انجام خودسازی همزمان با تلاش برای اصلاح و دعوت همگانی به خیر و معروف(اصل 8 قانون اساسی) را ثابت می کند، از شهريورماه سال ٩٥ اقدام به طراحی و اجرای طرح توانمند سازی اعضا با عنوان "نشست یاران انقلاب اسلامي" نموده است.

اعضای جلسه برگزیده شده هایي (حدود ١٠٠ نفر)  از میان ٦٠٠ عضو جبهه آرمانخواهان واقع بین هستند. لذا افراد از سطح فکری و تاثیرگذاری قابل توجهی برخوردار هستند. این جلسه متشکل از نخبگان موثر و فعال شهر مشهد می باشد که از لحاظ فکری از نیروهای انقلاب با رویکرد عقلانی محسوب می شوند.

جلسات نشست به همین لحاظ جلساتی داخلی و غیرعلنی محسوب می شود و اطمینان کافی از رسانه ای نشدن محتوای جلسات وجود دارد.

محتوای نشست یاران انقلاب اسلامي این طرح در چهار محور زیر اهداف اساسی خود را که توانمندسازی و تقویت بینش، دانش و نگرش اعضا در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، دنبال می کند.


❖ محور فکری_دانشی

❖ محور معرفتی و اخلاقی

❖ محور بصیرت سیاسی

❖ محور خدمات اجتماعي (خيريه اي) و جنبي


هر یک از محورهای فوق در قالب برنامه ها و جلسات اختصاصی، برنامه ریزی و اجرا می شود. به طور مشخص در محور بصیرت سیاسی جلساتی به طور مرتب و با توالی زمانی دو جلسه در ماه با حضور اعضای نشست برگزار می شود که طی آن اعضا در دوبخش مباحثه کتاب (در قالب گروه های 20 نفره) و حضور استاد مهمان(سخنرانی و پرسش و پاسخ) شرکت می کنند.